Disclaimer

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.yvonnelangelaan.nl verder aangeduid als Yvonne Langelaan.

Algemeen

Hoewel bij het gereedmaken van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis hiervan. Bepaalde verwijzingen in onze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen. Yvonne Langelaan is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten; ook indien er geen sprake is van opzet. Je dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.

Gezondheid

Alle informatie op onze site is algemeen. Een persoonlijk advies kan alleen gegeven worden door een coach of therapeut tijdens een consult. Voor alle activiteiten van Yvonne Langelaan, geldt je persoonlijke verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en van je kind(eren) en het gebruik van je eigen gezonde verstand. De therapeuten bij Bala zijn niet bevoegd om medische diagnoses te stellen. Dit betekent dat wij je kunnen adviseren contact op te nemen met je eigen huisarts of specialist om fysieke en/of emotionele klachten kenbaar te maken en via de reguliere gezondheidszorg te laten onderzoeken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het voortzetten van medische behandeling/zorg of medicatie. Indien nodig nemen we in overleg met jou contact op met je huisarts of specialist om je gezondheidsproces af te stemmen en kwaliteit te waarborgen.

Contra-indicaties

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de therapeut de behandeling staken en je doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra jouw behandelend arts hierin toestemt. Ben je al onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kunnen wij je vragen met hem of haar te overleggen of een behandeling gedurende de behandelperiode mag worden toegepast . Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts, therapeut of specialist dien je voor aanvang van de behandeling aan ons mee te delen. Wellicht is aanpassing van de behandeling dan noodzakelijk. Het aanbod van Yvonne Langelaan valt onder Alternatieve/Complementaire Geneeswijze en ondersteunt je gezondheidsproces. De ervaringen en effecten kunnen zeer krachtig en effectief zijn, maar Yvonne Langelaan kan geen belofte of garantie geven over de uitkomsten of resultaten van de sessies. De therapeuten doen er alles aan om de kwaliteit van hun werkzaamheden te waarborgen door regelmatig gecertificeerde bij- en nascholingen te volgen.

Bewegen

Yvonne Langelaan biedt lessen aan ter versterking van lichaam, ziel en geest in een veilige, schone en natuurlijke omgeving. Zoals bij elke lichaamsbeweging kunnen deze lessen een behoorlijke inspanning zijn voor je lichaam. Indien je een bepaalde gezondheidstoestand hebt, adviseren wij om eerst met een arts te overleggen, voorafgaand aan deelname. Je bent verplicht voorafgaand informatie over je fysieke en geestelijke aandoeningen te verstrekken en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden. je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen en mogelijke consequenties hiervan voor je gezondheid. Dientengevolge kun je Yvonne Langelaan niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan. Lesgeld dient vooraf overgemaakt te worden. De bijdrage kan tussentijds worden gewijzigd, hiervan wordt je tijdig op de hoogte gesteld. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Wel kan een gemiste les ingehaald worden of je kunt een ander deel laten nemen. Wanneer je de betalingsverplichtingen niet nakomt, is deelname aan de lessen niet mogelijk. In principe vervallen op feestdagen de lessen en schuiven de lessen op. Hiervan kan worden afgeweken. Je ontvangt hierover vooraf bericht. Yvonne Langelaan neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele risico’s, letsel of schade als gevolg van deelname. Bij schade gemaakt door deelnemer wordt deze aansprakelijk gesteld. Deelname aan een van onze bewegingslessen betekend akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.

Workshops, Trainingen & Opleidingen

De datum waarop Yvonne Langelaan je inschrijving ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, dit ter beoordeling van de organisator binnen team Yvonne Langelaan. Het kan voorkomen dat een lesdag onverhoopt geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door ziekte van de docent. In dat geval zul je hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Ook als het voor de lesdag geldende minimum aantal aanmeldingen niet wordt gehaald, kan de lesdag worden geannuleerd.

Betalen

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsbrief en factuur van de organisator. Het niet binnen de normale termijn voldoen van de factuur kan leiden tot het vervallen van de cursusplaats. Je bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de betaling mislukt is. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan de organisator je de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van je betalingsverplichting. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van je betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op jou verhaald.

Verzuim en tussentijds beëindigen

Het verzuim van lessen geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld. Bij verminderde validiteit dien je ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kun je na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

Annuleren

Inschrijvingen voor activiteiten kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Bij annulering tot een maand van tevoren rekenen we € 25 administratiekosten. Bij annulering tot twee weken van tevoren wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Na twee weken is geen annulering meer mogelijk. Je kunt je eventueel wel laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. Ook is het mogelijk je boeking om te zetten naar een andere scholingsdag. Neem hierover contact met de organisator van de workshop, cursus of training.

Disclaimer

Yvonne Langelaan kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Contact

E-mail:
info@yvonnelangelaan.nl

1 maart 2024